Voor gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten is een vaste, onbelaste kostenvergoeding mogelijk die niet ten koste gaat van de vrije ruimte. Het is dan wel nodig vooraf onderzoek te doen naar de kosten die werknemers werkelijk maken.

Heeft een erflater in het verleden een woning verkocht aan de erfgenaam en mocht de erflater in die woning blijven wonen? En heeft de erflater tijdens leven bovendien minder dan 6% van de waarde van de woning per jaar als vergoeding aan erfgenaam betaald? Dan treedt een fictiebepaling in werking en wordt de woning geacht krachtens erfrecht door de erfgenaam te zijn verkregen.

Een passiefpost omzetbelasting op de balans voor het niet uit eigen beweging suppleren van de verschuldigde omzetbelasting, levert een overtreding op waarvoor de inspecteur een vergrijpboete kan opleggen. De inspecteur kan daarnaast ook nog een vergrijpboete opleggen vanwege het niet tijdig betalen van de verschuldigde omzetbelasting.

Hoe kijkt de Belastingdienst aan tegen de afwikkeling van een ODV bij overlijden. Het aanwijzen van de langstlevende echtgenoot als begunstigde van de aanspraak op de oudedagsverplichting kan onder voorwaarden uitkomst bieden, aldus mr. drs. Eva Smits in het Vakblad Estate Planning.

Weigert een curator in een faillissement een aangifte vennootschapsbelasting te doen waardoor de failliete vennootschap een teruggave vennootschapsbelasting misloopt? Dan vormt dit een verzuim waarvoor de Belastingdienst de bestuurder van de failliete vennootschap niet aansprakelijk kan stellen.