Laat een B.V. haar dga weten dat hij in een bepaald jaar zijn brutoloon netto heeft genoten? En vordert de B.V. de niet-ingehouden loonheffing jaren later terug? Dan mag de dga in beginsel zijn loon hooguit verlagen in het jaar van de terugbetaling.

Hof Arnhem-Leeuwarden komt althans tot dat oordeel in de volgende zaak. Een dga had in 2014 en 2015 een loon genoten van € 111.695 respectievelijk € 203.656. Hij geeft in zijn aangiften inkomstenbelasting ook op dat loonheffing is in gehouden. In maart 2017 laat de B.V. de dga weten hij de lonen over 2014 en 2015 netto heeft genoten. De B.V. vordert daarom de niet-ingehouden loonheffing terug van de dga. Vervolgens wil de dga zijn belastbare inkomens over 2014 en 2015 verlagen met de terugbetaalde loonheffingen. Hij ziet deze terugbetaling namelijk als een vorm van negatief loon.

Geen herstel binnen redelijke termijn
Het hof bevestigt dat ten onrechte genoten loon niet tot het loon behoort als de ontvanger binnen een redelijke termijn aangeeft dat loon niet te willen behouden. In deze zaak heeft het herstel echter op zijn vroegst na maart 2017 plaatsgevonden. Daarmee is de redelijke termijn overschreden. De dga kan evenmin beroep doen op een goedkeuring, omdat daarvoor is vereist dat hij aantoont dat de looninkomsten volledig zijn terugbetaald. De dga heeft niet bewezen dat hij heeft voldaan aan deze voorwaarde. Zelfs al had hij inmiddels de loonheffing volledig aan de B.V. vergoed, dan nog zou dit leiden tot negatief loon in het jaar van betaling. Het hof wijst het hoger beroep van de man daarom af.

Bron: Taxence, 28 februari 2020