dubbele nationaliteit; Belasatingdienst
De staatssecretarissen van Financiën informeren de Tweede Kamer over een onderzoek naar de cultuur binnen de Belastingdienst. Een steviger aanpak is nodig.

Deloitte heeft tussen november en april jl. een extern onderzoek uitgevoerd dat inzicht geeft in de huidige cultuur, kritisch kijkt naar de geformuleerde gewenste cultuur en adviezen geeft. Deloitte baseert de uitkomsten op een door ruim 12.000 medewerkers ingevulde enquête, groepsgesprekken met bijna 650 medewerkers en een documentenanalyse.

In de vergelijking tussen de huidige en de gewenste cultuur constateert Deloitte een aantal onsamenhangendheden in de aandachtsgebieden. Zo geven medewerkers aan weinig ruimte te voelen voor het centraal stellen van de burgers en bedrijven, doordat onder andere de visie rondom ‘menselijke maat’ niet helder is. Ook geven medewerkers terug dat de sturing op kwantiteit de aandacht van het echte werk afleidt en resultaten ondermijnt. Ten aanzien van de open- en veiligheid in het werk voelen medewerkers zich, ondanks de algemene positieve werkervaring van medewerkers, niet altijd veilig genoeg om zich uit te spreken, elkaar aan te spreken en zijn ze bang om fouten te maken.

Deloitte doet op basis van bovenstaande inzichten heldere en behulpzame aanbevelingen om te werken aan de gewenste cultuur. De staatssecretarissen noemen de analyse van Deloitte indringend en spreken over de noodzaak van een steviger aanpak. Het bestaande plan van aanpak wordt daarom herijkt. De omschrijving van de huidige en gewenste cultuur vormt samen met de aanbevelingen belangrijke vertrekpunten om aan de vervolgaanpak te werken. Ook de uitkomsten van het medewerkersonderzoek, de enquête over medewerkerstevredenheid van het FNV en de eerste observaties van de externe klankbordgroep worden meegenomen.

Bron: Taxence, 26 mei 2020