In twee uitspraken heeft vakbond FNV een succes behaald tegenover Deliveroo: de rechtsverhouding tussen Deliveroo en haar bezorgers moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst, én de werkzaamheden vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer.

Kan een belastingadviseur aansprakelijk gesteld worden voor de verschuldigde vennootschapsbelasting vanwege het niet kunnen vormen van een HIR? Ja, als verwacht wordt dat het te laat ingediende beroepschrift succesvol zou zijn geweest als het tijdig was ingediend. Daarbij moet de rechter voor de beoordeling van de beroepsfout uitgaan van de stand van de rechtsontwikkeling op het moment dat de beroepsfout werd gemaakt.

Voor auto’s met een datum van eerste toelating in Nederland na 1 januari 2017 geldt het 22%-tarief. Voor oudere auto’s geldt het tarief van 25%. De Hoge Raad oordeelt dat de wetgever met het treffen van deze overgangsregeling niet een regeling heeft getroffen die van elke redelijke grond is ontbloot. Mr. Heleen Elbert, fiscaal jurist en promovenda autobelastingen aan de Erasmus Universiteit geeft een reactie.

Staatssecretaris Snel beantwoordt vragen over de btw-aangifte. Hij geeft toelichting op vragen over de termijnen waarop een ondernemer uiterlijk zijn btw-aangifte moet doen, de behandeling van de verzoeken om teruggaaf en wat de sancties zijn als de ondernemer te laat is met betalen.

Ook al is een verklaring van erfrecht geen dwingend bewijs van het erfgenaam zijn, toch mag een gemeente om zo’n verklaring vragen als zij wil weten of iemand als erfgenaam bevoegd is om in bezwaar te gaan tegen een WOZ-beschikking. Tot dit oordeel komt Rechtbank Oost-Brabant.